Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a vše vám bude dáno navíc.

Mt 6:33

TIP: Pro zobrazení dalších stránek použijte kolečko myši nebo tlačítka klávesnice nahoru a dolů. 

Mariiné misijní ostrůvky Boží milosrdné lásky

Napadla mě myšlenka vytvořit místa bezpečí a pomoci, neboli ostrůvky Boží milosrdné lásky, která budou závislá pouze na Bohu. Řekla jsem si, že bych chtěla zažít místa bezpečí, kde okolní svět může poznat Boží lásku skrze nás…

… a tak vše začalo tím, že jsem poslechla to, co bylo pro mě v Božím srdci.  Uvědomila jsem si, že každý z nás má omezený čas, a je jen na nás, jak ho využijeme. A můžeme jedinečným způsobem vyplnil mezery, které se nacházejí v tomto světě. Častokrát se totiž naše poslání nemusí plně odvíjet od našeho vzdělání, znalostí a zkušeností. Přesto si Bůh používá člověka jako svůj nástroj, vkládá nám své touhy do srdce, které on sám chce i naplnit. Jediné, co potřebujeme je nebát se snít Jeho plán s námi.

Marie Sterzová

Nestačí se jen modlit, je důležité začít konat

“My jsme totiž Jeho dílem, jsme stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutků, které Bůh předem připravil, abychom je konali.”

Ef 2:10

Začátky

Ne vždy se věci dějí tak, jak jsme si my naplánovali.

“Hospodin učinil vše k svému cíli.”

Př 16:4

Můj plán, do kterého jsem byla volána byl: Vybudovat křesťanskou kavárnu. V té době jsem měla malé děti, a tak přirozeně z toho vyplynulo to, že tento prostor by měl být určen pro tuto věkovou skupinu k hlásání evangelia. Byla to první vize, kterou jsem od Boha dostala, která do dnešních dnů není završena. Z lidského pohledu se to může jevit jako prohra, neboť po 10 letech, kdy jsem prodala vše, co jsem měla, stále nevidím výsledek. Avšak Bůh mi ukázal, že někdy zavře dveře na určitý čas, aby otevřel ještě větší bránu požehnání.

1. Ostrůvek
Řekl mi „Jdi, a kup tento rozbořený dům."

“Neznepokojujte se a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít…? To všechno jsou věci, po nichž se pídí pohané. Váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.”

Mt 6: 31 – 32

„Ale co s tímto domem chceš udělat Pane?“ Toto nebyl můj plán. Chtěla jsem přece jen kavárnu. Ukázal mi, že má vzniknout místo, kde On sám bude posílat ty, kteří se s Ním mají setkat. Opět jsem se domnívala, že by to měly být zbožné ženy, které se modlí za potřeby druhých. Nikdo takový tam ale nepřišel. Namísto toho mi Pán posílal lidi odmítnuté, bez přístřeší, zanedbané a nemocné, které nikdo nechce, neboť mnozí z nich nemají, čím by zaplatili. O Bohu častokrát ani neslyšeli. Během tohoto období, kdy jsem vykročila na novou půdu ve službě, mi zároveň Bůh poslal kněze, který mi spolu s ostatními pomáhali v uskutečnění tohoto poslání. Dnes tento ostrůvek má 20 obyvatel. Tito lidé přicházejí postupně k Bohu a zaplňují tuto trhlinu svými modlitbami a hledáním Jeho tváře.

1. Ostrůvek - Senice na Hané

První ostrůvek, který vznikl se nachází v Senici na Hané. Cílem tohoto ostrůvku je konkrétní pomoc člověku nemocnému a slabému. Během čtyř let jsme přijali kolem třiceti lidí, a z toho již sedm odešlo na věčnost ve smíření s Bohem. Poslání tohoto ostrůvku je, aby člověk opustil tento svět a byl přijat do objetí nebeského Otce.

2. Ostrůvek
Dům obnovy

“U Boha není nic nemožného.”

Lk 1:37

Jak vznikl dobročinný blešák s občerstvením? – Nechtěla jsem být závislá na financích státu a EU, ale pouze na Bohu. Proto mě napadla myšlenka vytvořit z domu v Náměšti na Hané, který byl pořízen podobným způsobem, jako ostatní domy, dobročinný blešák. Stojí na principu daru, kde nám lidé nosí to, co již ve své domácnosti nepotřebují. My za tyto prodané věci můžeme z určité částky financovat potřeby jiných. Dalším menším zdrojem je rychlé občerstvení, kde nabízíme kvalitu za dobrou cenu.

Skrze tento ostrůvek nám Bůh žehná i v duchovní oblasti. Již po mnoho let se setkáváme v první soboty k modlitbám, kdy se modlíme nejen za sebe, své rodiny, ale především za probuzení na Hané a v České republice. Už nyní vidíme ovoce těchto modliteb. Před nějakým časem z našeho prostředí vzešla nová generace mladých lidí, která je zapálená pro to, hlásat evangelium. Věříme, že jsme teprve na začátku cesty, na které den, co den vznikají nové výzvy.

2. Ostrůvek - Náměšť na Hané

V Náměšti na Hané, dva kilometry od Senice, je tedy druhý ostrůvek – ostrůvek obnovy. Jasně jsem poznala, že tento dům bude místem obnovení. Už nyní vidíme, jak Bůh obnovuje neobnovitelné. Nejen v duchu člověka, ale i v šatníku s dobrým jídlem v druhé ruce!

3. Ostrůvek
Kristovo café Bistro

“Shromáždí – li se totiž dva, nebo tři v mém jménu, jsem tam uprostřed nich.”

Mt 18:20

Tento třetí ostrůvek se nachází v malém městečku Litovel, které se mimochodem nazývá Hanácké Benátky, protože město je postaveno na řece Moravě. Tento dům má dlouhý příběh, na jehož konci vznikne jasné zaměření nabídnout mladým lidem jiný životní styl kavárny v netradičním stylu. Jedinečnost tohoto místa bude v tom, že na člověka bude dýchat Boží svoboda, přijetí a kreativita. Vize tohoto ostrůvku je, že přirozené napomáhá nadpřirozenému. Po deseti letech jsme v dokončovacích pracích.

4. Ostrůvek
Dům ticha

“Ovce slyší jeho hlas a on své ovce volá jménem a vyvádí je.”

Jn 10:3

Začátek tohoto domu tkvěl v pomoci známému, který sháněl dům pro svou rodinu. Dům však nesplňoval pro svůj zanedbaný stav možnosti k bydlení, a tak z úst mého kamaráda zazněla prorocká věta: „Maruško, tento dům je tak pro tebe a pro ty, kteří potřebují ticho a klid.“ V té době jsem sama procházela obdobím, kdy jsem potřebovala utéct pryč od lidí, do ticha, a nebylo kam. Bůh mi po několik měsíců tuto větu neustále připomínal Vytvořit místo, kde by lidé mohli najít třeba jen na pár dní jakési útočiště oázy, klidu a pokoje.

Cílem tohoto domečku nebude zisk, ale pouze forma dobrovolného příspěvku na údržbu a energie. Nechceme tyto prostory komerčně využívat, neboť mají sloužit ke ztišení a naslouchání Božímu hlasu. Proto tento domeček budou moct využívat pouze jednotlivci, které nám Bůh ukáže, že mají tento prostor využít na ztišení v Jeho blízkosti.

V Bohu nemáme hranice v tom, co se může stát možným.

“Žeň je hojná, ale dělníků málo.”

Lk 1:37

Psal se rok 2012, kdy nám Bůh téměř daroval v Senici na Hané další dům pro nemocné skrze jednoho mimořádně hodného člověka. Bylo to na den památky jednoho svatého, který je zobrazován, jak oře půdu a do pluhu je zapřažený dábel. Tehdy mě napadla myšlenka, že by tento dům mohl být takovou „duchovní nemocnicí“, místem uzdravení, kde Bůh bude přivádět lidi nemocné nejen na těle, ale možná i na duchu a my budeme Jeho dělníci na Jeho žni. Rádi bychom zde nabídli i pár samostatných pokojíčků pro lidi hledající své životní povolání, kteří by se na určitý čas chtěli zapojit v naší službě v ostrůvcích.

K tomuto domu se již váže nově vzniklá služba domácího Hospicu – neboli doprovázení lidí v posledních fázích života v jejich domovech. Tato služba již funguje od ledna 2018. Zajíždíme do okolí asi 30ti kilometrů k lidem nemocným a nabízíme jim zároveň i doprovázení kněze. Tento způsob služby člověku Boží milosrdnou láskou plně funguje pouze z darů.

Toto je jediný ostrůvek, na který čeká kompletní rekonstrukce a pouze díky lidem s otevřeným srdcem budeme moci tento sen uskutečnit. Věřím, že Pán pošle své dělníky i dobrodince na tuto žeň.

V Bohu nemáme hranice v tom, co se může stát možným.

“A řekl jim: „Jděte do celého světa, hlásejte evangelium veškerému stvoření. A hle znamení, jež budou provázet ty, kdo uvěří: budou v mém jménu vyhánět zlé duchy, budou mluvit novými jazyky.. budou vládat ruce na nemocné a ti se uzdraví.”

Marek 16:17

V našich srdcích vyrostla touha propojovat místa, společenství a vůbec křesťany mezi sebou. Jakoby už ten čas, kdy lidé nevycházeli za hranice svých měst, společenství, kostelů, farností dávno odvanul vítr. Vidíme všude kolem sebe, že Bůh připravuje nové vylití Svého Ducha lásky do každé vesnice a na každé místo, kde jsou srdce otevřená pro Jeho hlas. Rozhodli jsme se, že se nechceme uzavírat do starých struktur, ale chceme na základě Božího slova následovat Krista vším, co máme. Jsme si vědomi toho, že možná mnohokrát klopýtneme, ale vždy je lepší spadnout, zvednout se, a jít dále, než zůstat stát ze strachu na místě. Vize e-mostů je založená na společenství lidí, kteří se zástupně za místo, kde žijí scházejí k modlitbám a plánováním společných akcí.

V tomto společenství lidí se srdcem pro Boží věci chceme přinášet Krista formou:

M - modlitby

O – otevřeností a obětavostí

S – společenstvím se službou

T – tvořivostí v trojici

Y – a i Ty se můžeš přidat!

Cíle:

Výjezdy

Hlásat radostnou zvěst prostřednictvím chválového setkání spojené se slovem, modlitbou a svědectvím. Výjezdy jsou směřovány do farností a malých komunit. (společně s kapelou ALIVE)

Skupinka

OPEN DOOR (otevřené dveře) – každý čtvrtek v Litovli

Jsme otevřené společenství lidí, kteří chtějí zažít Boží přítomnost mezi sebou s chválou, modlitbou písma, sdílením a svědectvím – přijď i Ty!

Pokud byste měli zájem o připravované akce, pak je důležitá reakce! ? Napište nám na e-mail – e-mosty@seznam.cz – a my vám budeme pravidelně zasílat informace.

Do Božích věcí nemůžeme vstoupit bez Boha v nás. On sám chce vybudovat to, co už v nás dávno začal a nám stačí, jen říct Mu ano.

Jen to, co je člověku blízké, může předávat druhým. Protože mám zvláštní lásku k Toskánsku, vždy jsem toužila přinést kousek tohoto kraje tam, kde žiji. Proto všechny mé ostrůvky nazývám Hanácké Toskánsko. Chci každého z vás pozvednout – dělej jen to, čemu Ty sám věříš a víš, že to je Tvůj úkol a to předávej i druhým. Nikdy nedělej to, čemu sám nevěříš a co po Tobě možná žádá jen okolí. Nemá smysl srovnávat se s druhými, nebo nevěřit si v tom, že něco nezvládneme. Stačí jen hledat Boží plán s námi a On sám nám k tomu dá vše, co budeme potřebovat. Pokud máš tu touhu v srdci, Bohu stačí jen Tvé ano.